2B Hukuku

2B VE ORMAN KANUNU

2B alanları 6831 sayılı Orman Kanunu’ un 20/06/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanun’ ile değişik 2 nci maddesi ile 23/09/1983 tarihli ve 2896 sayılı,  05/06/1986 tarihli ve 3302 sayılı Kanun ile değişik 2 nci maddenin birinci fıkrasının (B) bendine veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerleri ifade eder.

6831 sayılı Orman Kanunu’ nun 2’ nci maddesinin B bendinde yer alan konu orman alanlarının dışına çıkarılan hazine arazileri kapsamaktadır. Bu alanların hazine tarafından satışa uygun hale getirilmesi kamuoyunda 2B yasası olarak anılmaktadır. Esasen bu kanun;”Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve  Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” olarak yayınlanmıştır.

Bu kanuna göre, orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden 2/A alanları, nakline karar verilen devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi için devlet eliyle ihya edilerek bu halka devri ve yararlandırılması amacıyla, Orman Genel Müdürlüğü’ nün, 2B alanları, Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığı’ nın tasarrufuna verilmiştir. 2/A ve 2/B alanlarında bulunan taşınmazların tapu kütüklerinde 6831 sayılı kanuna göre orman sınırları dışına çıkarıldığı yönünde yer alan belirtmeler, ilgisine göre Orman Genel Müdürlüğü’ nün veya Maliye Bakanlığı’ nın ya da idarenin talebi üzerine tapu idarelerince terkin edilmesi şeklinde bir uygulama söz konusudur.

31/12/1981 tarihinden önce teknik olarak orman özelliğini kaybetmiş olan yerlerden bağ, bahçe, tarla, meyvelik, zeytinlik, fıstıklık, fındıklık gibi tarım alanlarının; kışlak, yaylak, otlak gibi hayvancılığa tahsis edilmiş araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının hazine adına orman sınırları dışına çıkarılması 2B uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Bu yerler hazine adına orman dışına çıkarılan yerler ile hazineye ait tarım arazilerini kapsar. Büyük bir kısmı tarım arazileridir. 2B kapsamındaki bu araziler, şartları sağlandığında özel mülkiyete dönüşmesi mümkün olan hazine arazileridir. Peşin ödemede indirim imkanları, taksitle ödeme imkanları, ilgili taşınmazlar üzerinde yapı ve tesis mevcut ise bunlar için ayrıca bir bedel talep edilmemesi imkanı, hak iddia edenlerden ecrimisil alınmaması gibi kolaylıklar tanınmaktadır.

Bu yasa çıktığında, süreler konuldu ve geçici hükümler ihtiva etmektedir. Hukuki açıdan kendi süreleri içinde 2B yani orman vasfını kaybetmiş araziler bir daha geri kazanılamayacak ve ıslah edilemeyen araziler kapsamdadır.

Alpertunga Budak
Avukat
Alpertunga Budak Hukuk & Danışmanlık Bürosu

BLOG