Aile Hukuku

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, eşitlik ilkesini esas almıştır. Kanun’ un genel gerekçesinde de ifade edildiği gibi, “Evliliğin Genel Hükümleri başlığını taşıyan üçüncü bölümde yapılan değişikliklerin büyük bölümü kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacına yöneliktir.”

Bu amaçla, aile konutunun seçimi, eşlerin evlilik birliğinin giderlerine katılma yükümlülüğü, evlilik birliğinin temsili ve mal rejimi gibi konularda, yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Mesela mal rejiminde, İsviçre’ de olduğu gibi edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Bu rejim, kişisel malların (TMK m.220) ayrıldıktan sonra, edinilmiş malların (TMK. M.219) yarı yarıya paylaşılması esasına dayanmaktadır. TMK’ nun 222’ nci maddesine göre, belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Hangi eşe ait olduğu tespit edilemeyen yani ispat edilemeyen mallar, eşlerin paylı mülkiyetinde sayılır. Kanun’ un 216’ ncı maddesine göre, eşlerden her biri diğerinden her zaman malların envanterinin resmi senetle yapılmasını isteyebilir.

Aile Hukuku;  Evlilik Hukuku(TMK. m.118-281), evliliğin kurulması, evlenmenin maddi koşulları, evlenmenin şekli koşulları, Türk vatandaşı olmayanların Türkiye’ de evlenmeleri, evlenmenin hükümsüzlüğü, evliliğin sona ermesi, eşlerin hakları, eşlerin yükümlülükleri, eşlerin kişisel durumları, eşlerin evlilik birliğini temsili, eşlerin hukuki işlemleri, aile konutu kavramı, aile konutu işlem ve davaları, aile konutu şerhi, evlilik birliğinin korunması, hakimin müdahalesini isteme davası, evlilik birliğinin giderlerine yargısal katılma, birlikte yaşamaya ara verilmesinde birliğin korunması, borçluya ödeme emri verilmesi davası, tasarruf yetkisinin sınırlandırılması davası, önlem kararının değiştirilmesi veya kaldırılması;

Ailenin Korunmasına Dair Kanun (4320 sayılı Kanun) ile gelen önlemler, çocuk kaçırmada alınacak hukuki önlem, hısımlık hukuku (TMK.m.282-395), soybağı hukuku, kocanın babalık karinesi, soybağının reddi, sonradan evlenme ile soybağının kurulması, soybağının kurulmasına itiraz,soybağında tanıma, babalık hükmü , evlat edinme, velayet, çocuk malları, aile topluluğu hukuku, nafaka yükümlülüğü, ev düzeni, aile malları konuları hukuki dava ve danışmanlık hizmeti gerektiren özgün konulardır.

Nişanlanma, nişanlanmanın çekişmeli sonlanması, boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi, anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenleme ve uygulama, çekişmeli boşanmalarda maddi ve manevi tazminat taleplerinin hazırlanması ve takibi, boşanma sonucu mal tasfiyesinin yürütülmesi, velayet ve nafaka hükümlerine uyulmaması halinde hukuki dava ve takip işlemleri, aile içi şiddet gibi durumlarda tedbir ve uzaklaştırma kararlarının alınması ve takibi, evlat edinme prosedürü ve uyuşmazlığın çözümü hukuk ve danışmanlık hizmetleri büromuzun özel ilgi sarfettiği alanlardır.

Dava konuları; Nişanın bozulması, evlenmeye izin, evlenme talebinin reddine itiraz, iddet müddeti, gaiplik nedeniyle evliliğin feshi, evlenmenin butlanı, boşanma, ayrılık kararı, velayet, kişisel ilişki kurma ve kaldırma davaları, nafaka, maddi ve manevi tazminat, kocanın soyadını kullanmaya izin, eşin tasarruf yetkisinin sonlandırılması, ailenin korunması, aile konutu, yabancı mahleme kararlarının tanıma ve tenfizi gibi davalar açılır ve zamanaşımı ile ilgili sürelerdeki hassasiyete dikkat çekilerek takip edilir.

Türk Medeni Kanunu sistematiğinde, nişanlanma, evlenme, evliliğin sona ermesi, evliliğin hükümleri, eşler arası mal rejimleri şeklinde bir sıralama vardır. Ancak, aile hukukunda içtihatlar çok önemlidir.

Alpertunga Budak
Avukat
Alpertunga Budak Hukuk & Danışmanlık Bürosu

BLOG