İş Hukuku

4857  sayılı İş Kanunu’ nun 1’ nci maddesi; Bu kanunun amacı, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 ncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilwerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İşterleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 ncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

Madde 11/1 de; iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşme belirsiz süreli kabul edilir. Bir sözleşmenin  belirsiz süreli olarak kabul edilip edilmemesi, işçinin fesih halinde hak kazanacağı tazminatlar, iş güvencesi hükümlerinden yararlanması ve buna bağlı olarak işe iade davası açabilmesi konularında önem arz eder. Zira İş Kanun’unun 19’ ncu maddesinde iş güvencesinden yararlanma koşulları arasında açıca belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden bahsedilmesi karşısında, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin iş güvencesi hükümlerinden ve buna bağlı olarak işe iade davası açma hakkından yararlanamayacağı açıktır. Aynı şekilde belirli süreli iş sözleşmesi, sürenin sonunda bir fesih bildirimine gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Çalışanlar, niteliği itibariyle, bağımlı çalışanlar ve bağımsız çalışanlar olarak ikiye ayrılır. İş hukuku bağımlı çalışanlardan sadece işçiyi ele alır ve işverenle olan ilişkisini düzenler. Bağımlı çalışanlar grubunda yer alan memurlar idare hukukunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun kapsamına girer. İş hukuku, kapsam olarak bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılır.

Bireysel İş Hukuku; Genellikle küçük işletmelerde hizmet akdi ile çalışan işçi ile işveren arasındaki ilişkiye düzenler. Konuları; ücret, hizmet akdi, çalışma koşulları, ek ücretler, ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işten ayırma ve ayrılma, tazminat gibi konuları kapsar.

Toplu İş Hukuku; Genellikle, büyük işletmelerde işçi, işveren, tarafından topluluklar şeklinde temsil edildiğ (sendika) iş yerlerinde uygulanır. Sendika kurma, sendikaya üyelik, toplu sözleşme, sendikanın feshedilmesi, sendikal haklar gibi konuları kapsar.

İşverenin İşçiye Karşı Sözleşmeden Doğan Borçları; Ücret ödeme borcu, çalışana araç, gereç, malzeme ve donanımı temin etme borcu, işçiyi koruma borcu, eşit davranma borcu, doğum izni borcu, işverenin oda ve yurt açma borcu.

İşçinin (çalışan) İşverene Karşı Borçları; Çalışma borcu, sadakat borcu, işyeri kurallarına uyma borcu.

İş uyuşmazlıkları kural olarak “İş Mahkemeleri” nde  görülmektedir İş Mahkeme’ lerinin bulunmadığı yerlerde ise “Asliye Hukuk Mahkemeleri” görevlidir.

Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı  ve bunların kak ediliş şartları ile hesaplanması, işe iade davaları, iş hukukunda hak arama süreleri ile zamanaşımı konusu, izin hakları, izin parası, işyerinde mobing, işkur mevzuatı ve ödenekler, maaş haczi ve uygulaması, işyerinde dedikodu, gıyaben hakaret, telefon ve internet sıuistimali hallerinde işçinin sorumlulukları, işyeri kuralları, işyeri uygulamaları ve işçi hakları, ücretsiz izin, kısa çalışam ödeneği şartları, iş kazaları, sigorta sorumlulukları, işçi maluliyet şart ve sınırları, özürlü çalışan hakları, iş sağlığı ve iş güvenliği ve işçi için önemi, işçi ve işveren yönünden fesih ile sonuçları gibi konular başta olmak üzere, iş hukuku ile ilgili hukuk ve danışmanlık hizmetleri, Alpertunga Budak Hukuk & Danışmanlık Bürosu’ nun öne çıkan hizmetleridir.

Alpertunga Budak
Avukat
Alpertunga Budak Hukuk & Danışmanlık Bürosu

BLOG