SİTE YÖNETİMİ ADINA TAŞIT ARACI  TESCİLİ

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 32 nci maddesine göre, anagayrimenkulun kat malikleri kurulu tarafından sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetileceği, 34 ncü maddede ise kat maliklerinin anagayrimenkulun yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye (yönetici) veya üç kişilik bir kurula (yönetim kurulu) verebilecekleri belirtilmiştir. Bu maddeye göre seçilen yöneticinin görevleri ise Kanun’ un 35’ nci maddesinde ayrı ayrı sayılmış ve maddenin (a) bendinde “kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi” de yöneticinin görevleri arasında gösterilmiştir.  Kanun’ un 38’ nci maddesinde de yöneticinin kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu bulunduğu düzenlenmiştir. Site ya da toplu yapı olarak adlandırılan yerlerin yönetimlerinin tüzel kişiliği bulunmadığından, kural olarak bu yerlerin yöneticisinin ya da yönetim kurulunun dava ve taraf ehliyeti yoktur. Ancak, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun tanıdığı yetkiler dahilinde dava açma hakkını kullanabilirler.

Ankara’ da bir toplu yapı yönetimi site iç ihtiyaçlarında kullanılmak üzere trafik tescili yaptırabileceği bir araç almak istemiştir. Trafik Tescil bürosu sitenin tüzel kişiliği olmadığı gerekçesiyle red kararı vermiştir. Yönetim, Ankara 14 ncü İdare Mahkemesi nde dava açmıştır. Mahkeme;”davacı site yönetiminin tüzel kişiliği bulunmamakta ise de anagayrimenkulun ortak yönetim işlerinin görülmesi amacıyla kat malikleri kurulu tarafından seçilen bir yönetici ya da yönetim kurulu tarafından temsil edilen toplu yapı yönetiminin, anagayrimenkulun gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması görev ve yetkisi kapsamına muvafık olarak hak ehliyetine sahip bir “hukuki varlık” olduğu, toplu yapı yönetimi, anagayrimenkulun ortak ihtiyaçlarının görülmesi ya da karşılanması amacıyla sınırlı olarak  u ihtiyaçların görülmesinde kullanılacak taşınır mallara malik olma ve bu mallar üzerinde tasarruf etme yetkisine sahip olduğu, malvarlığı nedeniyle doğacak uyuşmazlıklarda aktif ve pasif dava/takip ehliyetinin de bulunduğu, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle” trafik tescil bürosunun aldığı kararı bozmuştur.

Trafik Tescil Bürosu, Danıştay 15’ nci Dairesi’ ne temyiz müracaatında bulunmuştur. Danıştay bu kararı “ hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebi bulunmadığı” gerekçesiyle onamıştır. ( D. 15.D. E.2013/577, K. 2016/547, T.03/02/2016)

Bu durumda, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, yönetim adına ve site hesabına taşıt aracının trafik tescili mümkündür.

Av.Alpertunga Budak
Alpertunga Budak Hukuk & Danışmanlık Bürosu