Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmelerin hazırlanmasında dikkate alınması gereken en önemli husus, sözleşmenin, tarafların isteklerini tam olarak yansıtması ve mümkün olduğu ölçüde ileride taraflar arasında uyuşmazlığa yer vermeyecek biçimde kaleme alınmasıdır. Sözleşme, birden fazla tarafın karşılıklı ortak iradelerini örtüşen menfaat denkleminde ve hukuka uygun olarak yazılı olarak müştereken imza altına almak veya değişik şekillerde uyuşma iradesini ortaya koymaktır. Türk hukukunda sözleşme serbestisi ilkesi vardır. Ancak, yazılı ve belgeli olan ve karşılıklı tarafların taahütlerini imza ile teyit ettikleri sözleşmeler sorumluluktan kurtulma, ispat yükü ve alenileştirme gücü sağlamaktadır. Zaten pek çok sözleşme türleri norm ile yazılı olma ve prosedür şartlarına bağlanmıştır.

Türk Borçlar Kanunu’ nun Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri başlıklı kısmının 1’ nci maddesi;” Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir” demektedir.

Madde 2; Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. İkinci derecedeki noktalarda uyuşulmazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar. Sözleşmeleri şekline ilişkin hükümler saklıdır.”

Özel ve tüzel kişiye, bir devletle aynı haklara sahip uluslar arası hukuk kişisi değer ve vasfını kazandıran Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’ nin getirdiği düzen içinde, devletten bireye, birimler arası çağdaş toplumsal ilişkilerin gerektirdiği “sözleşme akdi”’ kurumunun ilişkinin nitelik ve boyutuna göre ulusal ve uluslar arası platformlarda mer’i hukuk düzeni ve normlarına uygun olarak yorumlanıp düzenlenerek bağıtlanmasını güncel kılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Uluslar arası Sözleşmeler başta olmak üzere, Kurumsal ve Bireysel Sözleşmelerin hazırlanmasında gerekli olan mevzuat analiz edilmeden hazırlanan her sözleşme eksilik taşır. Bu manada taslak sözleşmelerin hukuka uygun hale getirilmesi faaliyetlerimiz arasındadır.

Faaliyetlerimiz arasında; Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde Yönetim Planı yani malikler arası sözleşme hazırlanması; gayrimenkul ve menkul kira ve alt kira sözleşmelerinin hazırlanması, İnşaat firmaları sözleşmeleri; Franchising sözleşmeleri; alım-satım sözleşmeleri, iş sözleşmeleri,eser sözleşmeleri ,kefalet,acente,distribütörlük,abonelik sözleşmeleri; danışmanlık sözleşmeleri;devre mülk sözleşmeleri; garanti sözleşmeleri; gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri; icra borç ödeme protokolleri; hissedarlık sözleşmeleri; hizmet sözleşmeleri; ipotek,kredi,miras taksim sözleşmeleri; ortaklık, sigorta, tahkim, vekalet, yetki sözleşmeleri; mimarlık, telif hakkı, finansal kiralama, lisans sözleşmeleri; uluslar arası dağıtım, istisna sözleşmeleri; sponsorluk, paket tur sözleşmeleri; hastane kabul, aydınlatma sözleşmeleri; şirket kuruluş sözleşmeleri; vakıf ve dernek kuruluş sözleşmeleri; Kişisel verilerin Korunması ve aydınlatma yükümlülüğü ile ilgili sözleşmeler; Bilişim sorumluluk sözleşmeleri; E-ticaret satış, marka ve patent süreli kullanım sözleşmeleri; anlaşmalı boşanma, evlilik öncesi mal rejimi belirleme ve evlilik sözleşmeleri bulunmaktadır.

Bunun yanında, uluslar arası ticaret, ithalat ve ihracat sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ıslah ve revizyonu ve karşılıklı tercüme işlemlerinin yapılması ve bu konularda danışmanlık hizmetleri faaliyetlerimiz arasındadır. Bu alanda, gümrük mevzuatı, deniz taşımacılığı ve navlun sözleşmeleri, uluslar arası deniz hukuku uygulamaları, sigorta sorumluluk içeriklerini genel işlem şartları dışında somut duruma uyarlama hukukcu deneyimi gerektirir, bu konuda danışma ve hazırlık sürecini yönetme işlevleri yüklenmekteyiz.

Şirket Kuruluş ve Şirket Tüzük Sözleşmeleri; Adi Şirket, Kolektif Şirket, Komandit Şirket, Anonim Şirket, Limited Şirket, Paylı Komandit Şirket, Kooperatif Sözleşmeleri hazırlamaktayız.

Alpertunga Budak
Avukat
Alpertunga Budak Hukuk & Danışmanlık Bürosu

BLOG