Vergi ve İdare Hukuku

2576 sayılı Bölge İdsre Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’ un 1’ nci maddesi;” Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bu Kanun’ la verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel görevli bağımsız mahkemelerdir.”

2577 sayılı İdari Yargılama Usül Kanunu’ nun 1’ nci maddesi;” Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanun’ da gösterilen usullere tabidir. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır.ve inceleme evrak üzerinde yapılır.”

2’ nci madde;” İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan “iptal davaları, İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan “tam yargı davaları”. İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler, yerindelik denetimi yapamazlar. Yürütme görevinin kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.”

3’ ncü madde;”İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır.”

7’ nci madde;” Dava açma süresi, özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’ da ve İdare Mahkemeleri’ nde altmış gün ve Vergi Mahkeme’ lerinde otuz gün’ dür.”

10’ ncu madde;” İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay’ a, İdare veya Vergi Mahkemeleri’ ne dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse, ilgili, bu cevabı isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ay ile sınırlıdır. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra, yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.”

Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması hali 13’ ncü maddede açıklanmıştır;” İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili “idareye” başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açabilirler. Görevli olmayan adli yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz.”

İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi ilk derece mahkemeleri’dir. Bölge İdare Mahkemesi istinaf mahkemesidir. Danıştay, temyiz mahkemesi’dir ancak bazı idari davalar için ilk derece mahkemesidir.

İdare ve vergi hukukunda söz konusu davalardan bir kısmı; Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar; İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları; İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları; İdari sözleşmelerden doğan davalar; Vergi uyuşmazlıklarının uzlaşma, cezalarda indirim ve düzeltme yoluyla çözümü; Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü; Vergi suç ve cezaları.

Hukuk ve danışmanlık büromuz; her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması, idari yolların tüketilmesi yani sonuçlandırılması ve uzlaşma işlemlerinin takibi, dava takibi ve uyuşmazlığın çözümü, gümrük mevzuatından vergi suç ve cezalarıyla ilgili sorunlardan kaynaklanan her türlü problemin çözümü,  idarenin işlem ve eylemlerinden kaynaklanan sorunların çözümü ile  idari cezaların oluşması halinde izlenecek süreç ve sonuç almada işlev yüklenerek çözüm üretmektedir.

Şirketlere verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinde; Harçlar, gelir vergisi ile ilgili sorunlar, Vergi Usul Kanunu (VUK) madde 352, 352,355 çerçevesinde aylık gecikme faizi ve gecikme zammı&yıllık tecil faizi oranları usulsüzlük cezaları ile ilgili dava takibi, vergi beyannameleri ile ilgili sorunlarda idari ve dava yolu çözümleri, gelir vergisi beyannamesi verilmeyen haller ile ilgili danışmanlık hizmetleri, vergi kabahatleri ve cezaları ile ilgili çözüm danışmanlığı ve sürecin yönetimi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uygulamaları ve ilgili hukuki problemlerin çözüm süreci, faaliyet alanlarımızdandır.

Alpertunga Budak
Avukat
Alpertunga Budak Hukuk & Danışmanlık Bürosu

 

BLOG